სულ::13469ბინები:7614კომერციული ფართები:1962საოფისე ფართები:1420მიწის ნაკვეთები:1110კერძო სახლები:1353მშენებარე:3
უძრავი ქონების შეფასება

რა ღირს ჩემი ქონება სინამდვილეში?

 

უძრავიქონება - უძრავი ქონების ობიექტს წარმოადგენს სხვადასხვა დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთი   და   მასთან  დაკავშირებული  გაუმჯობესებები: საცხოვრებელი  და  არასაცხვრებელი  შენობა-ნაგებობები, როგორიცაა: ბინები,სახლები, კოტეჯები, საოფისე  და  კომერციული დანიშნულების  ობიექტები.

 

შეფასების   საფუძველი

(ღირებულების  სახეები)

 

  • საბაზროღირებულება - ეს  არის საანგარიშო (გამოვლადი) ფულადი  სიდიდე, რომელითაც  გაიცვლება   ქონება  შეფასების  თარიღისათვის  დაინტერესებულ  მყიდველსა  და  გამყიდველს  შორის ”გაშლილი  ხელის”პრინციპით  ტრანზაქციისას, მართებული  მარკეტინგის  ჩატარების შემდეგ, როდესაც  თითოეული  მხარე  მოქმედებს  გათვიცნობიერებულად, წინდახედულად  და   ძალდატანების გარეშე.
  • სალიკვიდაციო      ღირებულება - გულისხმობს  ფულად  თანხას, რომელიც   შეიძლება   მიღებული  იქნას  საკუთრების   შეზღუდულ   პერიოდში   გაყიდვით, სათანადო   მარკეტინგის  ჩატარების  გარეშე; ანუ ასახავს  სხვაობას   საბაზრო   ღირებულებასა  და   სალიკვიდაციო   ფასდაკლებას  შორის.
  • აღდგენითი  ღირებულება - ძირითადად  გამოიყენება  დაზღვევის  დროს, რადგან  ითვალისწინებს  დაზღვევის  გამოყენებს    უძრავი   ქონების   აღდგენისას

 

 

ქონების  შეფასების  მიზნები  და  გამოყენებები

 

  • შეფასება სესხის (კრედიტის) უზრუნველყოფის  მიზნებისათვის
  • შეფასება   ფინანსური   ანარიშგებისათვის
  • სახელმწიფო  სექტორი  საქტივების  შეფასება  ფინანსური  ანგარიშგებისათვის
  • საკონსულტაციო დანიშნულების მქონე შეფასება

შემოთავაზებული  პროექტის  აღწერა

 

მონწილე მხარეები:  დამკვეთი - საშემფასებლო კოპანია

რატომ უნდა შეაფასოს ქონება საშემფასებლო კომპანიამ?

ხშირად ადამაინებს აინტერებთ რეალურად რა კაპიტალის მფლობელები არიან, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებით:იპოთეკური  და  კრედიტებისთვის  როდესაც ბანკი სთხოვს  კრედიტის  უზრუნველყოფას გარკვეული ქონებით, საჭიროა მისი შეფასება და რეალური ღირებულების განსაზღვრა, რაც წარმოადგენს  გასაცემი სესხის  ოდენობის განმსაზღვრელ ერთერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს. შეფასებისას შემფასებელი კომპანია ფასის დადგენისპროცესში მუშაობს დამოუკიდებლად და საბოლოო შედეგს,  საშემფასებლო ანგარიშის სახით წარუდგენს დამკვეთს თანდართული დოკუმენტაციით.

 

საჭირო დოკუმენტაცია - ამონაწერი საჟარო რეესტრიდან; აზომვითი ნახაზი

 

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება - ქონების  შეფასების მომსახურების ღირებულება  დამოკიდებულია სამუშაოს მოცულობაზე, რაც საჭიროა ქონების შეფასებისათვის. და არ არის დამოკიდებული  შესაფასებელი ობიექტის ღირებულებაზე. იგი განისაზღვრება შეფასების პროცესის სირთულისა დატერიტორიული მდებარობის საფუძველზე. კლიენტს წინასწარ მიეწოდება ინფორმაცია სერვისის სავარაუდო   ღირებულების შესახებ.

 

ინფორმაციის კონფიდენციალურობა - შეფასების  შესახებ   მომზადებული   ანგარიში   დასკვნის  სახით   მიეწოება კლიენტსან ორივე მხარისათვის ნდობით აღჭურვილ პირს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდებასერვისის ღირებულების სრულად ანაზღაურება.